พรบ. กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พรบ. กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

หลักการและข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนโฆษณาอาหาร

1. อาหารที่กฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตผลิต นำเข้า และอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

โฆษณาอาหารเสริม เกินจริง หรือ ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องนั้น สามารถทำให้ผู้ประกอบการโดน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะโดนโทษปรับหรือจำคุกได้ง่ายๆ หากทำผิดพลาดข้อกำหนดของกฏหมายควบคุม

มาตรา 40

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือ
เป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา 41

ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธี
อื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้
ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

มาตรา 42

เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณา ระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืน มาตรา 41
(2) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต
การนำเข้า การจำหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

มาตรา 70

ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืน มาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 71

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 72

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อนุญาตซึ่งสั่งตาม มาตรา 42 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท
แต่ไม่เกิน หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055