เราสามารถยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง
เราสามารถยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง

เราสามารถยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง

  • สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
  • สามารถยื่นผ่านทาง Internet ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยส่งพร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่
  • สามารถยื่นได้ที่สำนักบริหารการคลังและรายได้ 
  • สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

        กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055