เราสามารถ ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง
เราสามารถ ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง

เราสามารถ ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง

  • สามารถยื่นภาษีได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
  • สามารถยื่นภาษีได้ที่ ทาง Internet ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร
  • สามารถยื่นภาษีได้ที่ ไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยส่งพร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่  สำนักบริหารการคลังและรายได้ 
  • สามารถยื่นภาษีได้ที่ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055